Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση, Ενδυνάμωση, Κινητοποίηση

E-learning - Ασύγχρονη Εκπαίδευση

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση, Ενδυνάμωση, Κινητοποίηση


Σεμιναριακός Κύκλος 5 Θεματικών Ενοτήτων


 • Διάρκεια Κύκλου: 50 ώρες - 5 θεματικές ενότητες - 5 εβδομάδες
 • Ασύγχρονη Εκπαίδευση με συνδυασμό πολυμεσικών εφαρμογών:
 • Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις
 • Pod Cast
 • E-book
 • On line αξιολόγηση
 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

-------------------------------------------------------------------------------

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Έρευνες καταδεικνύουν ότι η παρακολούθηση μαθημάτων, σε τομείς περί δημιουργικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, συμβάλλει στην απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ενισχύει την απασχολησιμότητα όσων τα παρακολουθούν. Πέρα από αυτό, η επένδυση στην επιχειρηματική εκπαίδευση υπόσχεται μακροπρόθεσμα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη, ανεξαρτήτως του αν οι εκπαιδευόμενοι προχωρήσουν στην ίδρυση εταιρειών ή κοινωνικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, περισσότερο οι γυναίκες που επωφελούνται από την επιχειρηματική μάθηση αναπτύσσουν γνώσεις και βασικές δεξιότητες, αλλά και την απαιτούμενη επιχειρηματική νοοτροπία που τους βοηθάει να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη.


Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντική πτυχή της ενδυνάμωσης των γυναικών και της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης. Μια μορφωμένη γυναίκα είναι πιο πιθανό να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση, να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις και να συμβάλει και η ίδια στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.


Η εκπαίδευση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ενδυνάμωση των επιχειρηματιών. Εξοπλίζει τις γυναίκες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να περιηγηθούν στον πολύπλοκο και απαιτητικό κόσμο των επιχειρήσεων.

Παρέχοντας στις γυναίκες πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, στη διαχείριση των πόρων και στον εντοπισμό ευκαιριών. Αυτή η ενδυνάμωση οδηγεί τελικά σε υψηλότερα ποσοστά επιτυχημένων επιχειρήσεων που ανήκουν σε γυναίκες επιχειρηματίες.


Παραδοσιακά, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμικών προτύπων, της έλλειψης πρόσβασης σε κεφάλαια και των περιορισμένων ευκαιριών δικτύωσης. Η εκπαίδευση συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων μέσω:

1. Αλλαγής νοοτροπιών

Οι μορφωμένες γυναίκες είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να αμφισβητήσουν τα κοινωνικά πρότυπα και να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις λόγω φύλου.

2. Πρόσβασης στη χρηματοδότηση

Η εκπαίδευση αυξάνει τον οικονομικό αλφαβητισμό των γυναικών, καθιστώντας τις πιο πιθανές να έχουν πρόσβαση σε δάνεια και άλλους οικονομικούς πόρους.

3. Δημιουργίας δικτύων

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχουν συχνά ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασία, ανοίγοντας πόρτες σε πόρους και πιθανές συνεργασίες.


Η εκπαίδευση διεγείρει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, βασικά χαρακτηριστικά για τους επιτυχημένους επιχειρηματίες. Αποκτώντας νέες γνώσεις και δεξιότητες, οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να εντοπίζουν τα κενά της αγοράς, να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις και να παραμένουν ανταγωνιστικές στον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτή η αυξημένη ικανότητα καινοτομίας δεν ωφελεί μόνο τον μεμονωμένο επιχειρηματία αλλά συμβάλλει και στην ανάπτυξη της συνολικής οικονομίας.


Οι μορφωμένες γυναίκες επιχειρηματίες χρησιμεύουν ως πρότυπα για την επόμενη γενιά γυναικών ηγετών.

Οι ιστορίες επιτυχίας τους ενθαρρύνουν τα νεαρά κορίτσια να συνεχίσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να ονειρευτούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί ένα πιο inclusive και ποικιλόμορφο επιχειρηματικό οικοσύστημα, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει θετικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Καθώς περισσότερες γυναίκες λαμβάνουν εκπαίδευση και ξεκινούν επιχειρήσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας, συμβάλλουν στο ΑΕΠ και τονώνουν την καινοτομία.

Με τη σειρά τους, αυτά τα θετικά αποτελέσματα οδηγούν στη μείωση της φτώχειας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη βιώσιμη ανάπτυξη.


Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην γυναικεία επιχειρηματικότητα ενισχύει τις γυναίκες να ξεπεράσουν τα εμπόδια, προωθεί την καινοτομία και οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη. Επενδύοντας στην εκπαίδευση όχι μόνο ενισχύουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και επιτρέπουμε σε πολλές γυναίκες επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν το επιχειρηματικό τους δυναμικό, αλλά συμβάλλουμε και στην ανάπτυξη και την ευημερία της παγκόσμιας οικονομίας μας.

-------------------------------------------------------------------------------------

Σχετικά με το πρόγραμμα: Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση, Ενδυνάμωση, Κινητοποίηση

Τα συγκεκριμένα εξειδικευμένα μαθήματα, υποστηρίζουν το ρόλο της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής ειδικής γνώσης και εμπειριών αλλά και της ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων με στόχους:

·      την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τον κόσμο των επιχειρήσεων και τη μεγαλύτερη αποδοχή τους ως σημαντικών κυττάρων της οικονομικής δραστηριότητας.

·       την έμφαση στην έννοια των υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, που βοηθά ώστε η επιχειρηματική σταδιοδρομία να γίνει η ελκυστικότερη επιλογή για τις γυναίκες

·      τον πολλαπλασιασμό γυναικών που επιλέγουν επιχειρηματική δραστηριότητα, την αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας νεοφυών επιχειρήσεων και την αύξηση της αυτοαπασχόλησης.

·      την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, της οικονομικής ανταμοιβής και την ικανοποίηση των ατόμων.

·       την αύξηση των ωφελειών για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, από τη στελέχωση με νέους που διαθέτουν επιχειρηματική νοοτροπία και δεξιότητες.

·       την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των γυναικών και την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής υπευθυνότητάς τους.

·       τη βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής και οικονομικής ένταξης για ειδικές ομάδες πληθυσμού με προβλήματα πρόσβασης στον κόσμο της εργασίας.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ειδικότερα με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται σχετικά με την γυναικεία επιχειρηματικότητα να:

·       Οδηγηθούν σε ενίσχυση των προσωπικών χαρακτηριστικών (Αυτοδιαχείριση, Όραμα Δημιουργικότητα, Πολιτιστική συνείδηση, Πρωτοβουλία, Ευαισθητοποίηση σταδιοδρομίας για τις γυναίκες με έμφαση στην ισότητα των φύλων, Ψηφιακές δεξιότητες και Μάρκετινγκ, Επικοινωνία, Ανθεκτικότητα , Σχεδιασμός/Διαχείριση)

·      κατακτήσουνς αυτόνομες και ενεργητικές μορφές μάθησης (περιλαμβάνει παιχνίδια ρόλων, παρουσίαση απλών παραδειγμάτων, συμμετοχή σε ένα σχέδιο, επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις κ.ά.).

·      αποκτήσουν πρόωρη γνώση για την οικονομική ζωή και κατανόηση για τον ρόλο των γυναικείων επιχειρήσεων στην κοινωνία.

·       Αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων, σχετικά με την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

·      συνειδητοποίησουν ότι εκτός από την εξαρτημένη εργασία υπάρχει και ο δρόμος του επιχειρηματία.

·      Έρθουν σε επαφή με τη μέθοδο learning-by-doing (π.χ. μέσω της ίδρυσης εικονικών γυναικείων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων προσομοίωσης).


Αναλυτικότερα, εκτός από τα παραπάνω, στα εν λόγω εργαστήρια, θα τεθούν οι βάσεις για μια ουσιαστική σχέση των εκπαιδευομένων με την ανάπτυξη γενικά της επιχειρηματικής νοοτροπίας και ειδικότερα της γυναικείας επιχειρηματικής νοοτροπίας.

Επομένως, θα αναλυθούν οι ορισμοί και θα υλοποιηθούν ασκήσεις και δραστηριότητες που θα προωθούν και θα εκπαιδεύουν το κοινό στην Αυτοδιαχείριση, την Δημιουργικότητα, την Πολιτιστική συνείδηση, την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση εαυτού, την Ευαισθητοποίηση σταδιοδρομίας για τις γυναίκες με έμφαση στην ισότητα των φύλων, στις Ψηφιακές δεξιότητες και στο Μάρκετινγκ, στην Επικοινωνία, στην Ανθεκτικότητα, στη Κινητοποίηση του εαυτού και στην επιμονή στόχο, στο Προγραμματισμό και στη διαχείριση στόχων, στη Διαχείριση της Αβεβαιότητας, στην Ασάφειας και την Πρόβλεψη και Διαχείρισης κινδύνου, και στη Συνεργατικότητα.

Τέλος, στα μαθήματα, θα διδαχθούν οι μέθοδοι και οι τρόποι προσέγγισης των παραπάνω εννοιών, ώστε να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γυναικείας επιχειρηματικότητας, τους ενισχύοντας την επιχειρηματική νοοτροπία στους εκπαιδευόμενους.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ποιοι Μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε γυναίκα που θέλει να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες για τον επιχειρηματικό στίβο.

Mεθοδολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου e-learning, με ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του ΑΙΕ και με συνδυασμό πολυμεσικών εφαρμογών.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ενότητες του Προγράμματος

1η Θεματική Ενότητα: Επιχειρηματικές Δεξιότητες (Α` Μέρος)

2η Θεματική Ενότητα: Επιχειρηματικές Δεξιότητες (Β` Μέρος)

3η Θεματική Ενότητα: Επιχειρηματικές Δεξιότητες (Γ` Μέρος)

4η Θεματική Ενότητα: Ψηφιακές Δεξιότητες: Γυναίκα και STEAM

5η Θεματική Ενότητα: Ψυχική Ενδυνάμωση και Ανθεκτικότητα - Διαχείριση ρόλων


Ενότητες Επιλογής:

1ο Masterclass: Δημιουργία επαγγελματικού portfolio

2ο Masterclass: Δημιουργία επαγγελματικού profile στα social media

3ο Masterclass: Δημιουργία επαγγελματικού site ή eShop

-------------------------------------------------------------------------------------

Χρήσιμες Πληροφορίες:

🔻

 • Διάρκεια Κύκλου: 50 ώρες - 5 θεματικές ενότητες - 5 εβδομάδες
 • Ασύγχρονη Εκπαίδευση με συνδυασμό πολυμεσικών εφαρμογών:
 • Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις
 • Pod Cast
 • E-book
 • On line αξιολόγηση
 • Δίδακτρα: 110€, Άνεργοι-Φοιτητές-Πολύτεκνοι-ΑμΕΑ: 80€.
 • Παρέχονται: Σημειώσεις - Βιβλιογραφία - Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Συγγραφείς Εκπαιδευτικού Υλικού-Επιμορφωτές:

Δρ. Μελίνα Μουρτζιάπη, Καθηγήτρια Παιδαγωγικών, Eκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματικός Σύμβουλος, Ψυχοπαιδαγωγός, Assessor - Practitioner Coach και πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. 

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, PostDoc και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική (Ενότητα Γυναίκα και STEAM)

Ειρήνη Δρακοπούλου, Ειδική Παιδαγωγός M. Ed., Συντονίστρια Σχολών Γονέων, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (ενότητα Ψυχική Ανθεκτικότητα και Ενδυνάμωση)


 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική


-------------------------------------------------------------------------------------

ℹ️ Πληροφορίες - Εγγραφές:

📧 www.anoikto.edu.gr

📩 [email protected]

📨 698 68 09 035

📞 211 75 06 446

Που θα μας βρείτε
Copyright © 2023 Ανοιχτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης Όροι Χρήσης | Όροι Μελών | Ιδιωτικότητα
Facebook Instagram Pubbuh
We use cookies to personalize content and experience and analyze our traffic. We don't share any information with third parties. Google, youtube, and Facebook may collect some information. We are using google analytics, google maps, Facebook pixel, and youtube video player. If you continue to use this website, you agree with our terms.Ok